Velkommen til OMNIA tenketank

OMNIA tenketank ble stiftet høsten 2019, og har sitt utspring fra Ambulant Innsatsteam (2012-2019) ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk i Sykehuset Østfold. Medlemmene i OMNIA jobbet der i et tverrfaglig team. Alle medlemmene har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern barn og unge.

OMNIA er en tenketank som jobber for å finne nye og bedre løsninger for å gi bedre psykisk helsehjelp til særlig sårbare og utsatte barn. Gruppen har mye klinisk erfaring fra å jobbe med barn som har lang historikk i barnevern og/eller alvorlige vansker med atferd, vold, suicidalitet, skadelig seksualisert atferd etc.

Medlemmene i OMNIA var i perioden 2016-2017 involvert i et innovasjonsprosjekt finansiert av BUFdir og Helsedir, hvor målsetningen var å yte bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner. Flere var også foregangspersoner i å gi tilbud om utredning og behandling for unge med skadelig seksualisert atferd.

OMNIA en ideologisk organisasjon som ønsker å være en aktør i samfunnsdebatten, og jobbe med å påvirke politikere og myndigheter slik at problematikken rundt disse sårbare barna blir belyst og slik at rammene de lever under kan bedres. Vi kan benyttes i rådgivning rundt hjelpebehovene til utsatte barn og som foredragsholdere.

På sikt har OMNIA som mål at alle barn og unge som lever i barnevernsinstitusjon skal ha et tilbud i psykisk helsevern. Vi har også som mål å fange opp utsatte barn gjennom tidlig og helhetlig innsats basert på et tverretatlig samarbeid mellom barnevernstjenesten og BUP, slik at alvorlig skjevutvikling i størst mulig grad kan unngås.

Sykehuset Østfold bygger ned tilbud – svikter de mest sårbare barna

Vi ser med bekymring på at tilbudet i vår egen region er i ferd med å bli ytterligere innskrenket. Fra januar 2020 er de ambulante teamene i Sykehuset Østfold lagt ned, og ambulant behandling skal utføres ved de ordinære poliklinikkene (BUP). Ekspertisen smøres bredt utover, heller at den spisses.
Les mer

🎄God Jul fra oss i OMNIA🎄

Vi i OMNIA tenketank legger noen travle, men svært spennende, måneder bak oss. Etter at vi besluttet å stifte tenketanken, har vi hatt en høst helt ribbet for fritidsproblemer. Det var ikke helt dette vi så for oss med det som begynte som en chatgruppe på Messenger, og når Christian nevnte tenketank- så tenkte vi…
Les mer

Behov for å nyansere bildet av enetiltak

Enetiltak i barnevernet var tema for et seminar i regi av NHO Service og Handel i dag. Mye av det vi hører fra media er anekdoter. Når man beveger seg i anekdotiske landskap skal man være forsiktig med å være skråsikker. Det trengs åpenbart mer forskning på enetiltak som er viktig for en utsatt og sårbar gruppe.
Les mer

Barnevernet kritiseres, men vi er flere som bærer ansvar for barnevernsbarna

Det er nemlig ikke bare barnevernet som svikter, det er det offentlige systemet. I helsevesenet setter arbeidsform og ressursmangel begrensninger for hvordan vi kan hjelpe barnevernsbarna.
Les mer

Til Høie og Ropstad: Ord må resultere i handling for barnevernsbarna

Helseminister Høie og barne- og familieminister Ropstad innrømmer i Aftenposten 27.oktober at samarbeidet mellom helse og barnevern ikke alltid fungerer. At ministrene svarer i fellesskap vitner om vilje til å hjelpe barnevernsbarna på tvers av departementene.
Les mer

Enetiltak i barnevernet kan være det barn trenger

Vi ønsker å nyansere bildet som VG har malt av enetiltak og vise hvordan enetiltak kan være det noen barn trenger og at det også kan gi positive utfall. Enetiltak bør ikke avskaffes så lenge det ikke finnes gode alternativer.
Les mer