Medlemmer

Christian Lunde-Hanssen
psykologspesialist, spesialrådgiver RVTS Øst (leder Omnia)

Henriette K Sandven
overlege, BUP Follo, Akershus universitetssykehus HF

Inger-Elise Skauen
barnevernpedagog og klinisk spesialist i familieterapi, seniorrådgiver BUFetat Øst

Cecilie Velgaard Andresen
spesialpedagog, avdelingsrektor Østfold Fylkeskommunale skole, Nabbetorp

Andrè Breivik
spesialpedagog, rådgiver PPT Fredrikstad kommune

Mathias Hildonen
teamledende miljøterapeut i akutt barnevern, Stendi As

 

Sandven-Henriette-K---Face

Henriette K. Sandven

Overlege (spesialist i barne- og ungdomspsykiatri) BUP Follo

Jeg studerte medisin ved University of Liverpool, og ble uteksaminert derifra i 2002. Etter dette var jeg turnuslege i Oslo og kommunelege i Ski. Siden 2008 har jeg jobbet i BUP-feltet, og var ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i 2014.

De siste årene har jeg jobbet i mange ulike deler av vår tjeneste inkludert ordinær poliklinikk, ambulant team, døgnavdeling og akuttpsykiatrisk avdeling. 

Jeg er spesielt opptatt av de mest sårbare og utsatte barna i samfunnet vårt, og engasjert meg i debatter som angår enslige mindreårige asylsøkere og barn som er under barnevernets omsorg.

Jeg mener det er viktig at vi i barne- og ungdomspsykiatrien engasjerer oss i samfunnsdebatten. Slik kan vi påvirke tjenestetilbudet vi er en del av, gjennom å synliggjøre viktige faglige perspektiver, spesielt i en tid hvor helsetjenester bærer likhetstrekk med forretningsdrift. Her frykter jeg at samfunnet er i ferd med å marginalisere en allerede svært sårbar gruppe unge mennesker.

ChristianLundeHanssen

Christian Lunde-Hanssen

Psykologspesialist og spesialrådgiver ved RVTS Øst

Jeg var ferdig utdannet fra Aalborg universitet 2003. Med unntak av 2 kortere perioder i PPT jobbet jeg som psykolog ved spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Østfold frem til 2010. I perioden 2010 til 2013 var jeg psykologspesialist ved døgnutredningspost på Åsebråten og fra 2013 var jeg faglig ansvarlig og psykologspesialist ved Ambulant Innsatsteam ved Sykehuset Østfold. Jeg sluttet ved Sykehuset Østfold i 2018 og begynte som spesialrådgiver ved RVTS Øst hvor mitt spesialfelt er vold og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom.

Jeg har gjennom flere år opparbeidet meg bred erfaring fra å jobbe med barn og voksne med ulike atferd, reguleringsvansker og ulike traumer. De siste årene har jeg forelest for og veiledet flere instanser generelt om behandling og mer spesifikt om alvorlige atferdsvansker.

Utover fast jobb har jeg flere års erfaring med privatpraksis samt foredragsvirksomhet om reguleringsvansker, hvordan være omsorgsgivere for barn som har utfordringer samt tematikk som omhandler skadelig seksuell atferd. 

Jeg har et stort engasjement for å hjelpe barn og ungdom som faller utenfor systemene og har blant annet prosjektlederansvar for implementering av et tilbud for skadelig seksuell atferd i region Øst.

FB_IMG_1573588570785

Inger-Elise Skauen

Klinisk spesialist i familieterapi, jobber som seniorrådgiver i Bufetat

Jeg har lang erfaring fra førstelinja i barneverntjenesten, og som miljøterapeut på barnevernsinstitusjon samt arbeid med unge enslige asylsøkere. I flere år har jeg jobbet innen psykisk helsevern for barn og unge, og har et brennende engasjement for barn/ungdom og deres familier. Jeg er spesielt opptatt av å gi utsatte barn best mulig oppvekstvilkår.

Åtte år av mitt arbeidsliv har jeg tilbragt i Sør Amerika og Asia, som bistandsarbeider. Dette har gitt meg et utvidet syn på sosialt arbeid, og det har formet meg som menneske. Min interkulturelle kompetanse er noe jeg har tatt med meg inn i jobbene jeg har hatt innenfor barnevern og psykisk helsevern.

_private_var_mobile_Containers_Data_Application_3CB56A9F-D613-47BB-AECC-E004B0F6502B_tmp_77B34CD1-632E-46D1-8434-B1E4D5C4D85F_Image

Cecilie Velgaard Andresen

Spesialpedagog, avdelingsrektor Østfold Fylkeskommunale skole, avd Nabbetorp

Jeg er utdannet spesialpedagog og har nylig startet å jobbe ved Østfold fylkeskommunale skole, avd. Nabbetorp, en avdeling som gir skoletilbud til barn og ungdommer som bor i barneverninstitusjoner.  Jeg har jobbet til sammen 12 år ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, både som miljøterapeut i dag/døgn-avdelingen og som behandler i Ambulant innsatsteam. Jeg har også vært en snartur innom medleverturnus-jobbing i barneverninstitusjon. 

Jeg er veldig opptatt av at systemene våre må samarbeide bedre. Psykisk helsevern, barnevern og skole må i mye større grad samhandle og samordne tilbudet, spesielt for de barna som bor på barneverninstitusjoner. Det er ofte svært krevende å gi de mest sårbare barna god nok omsorg og utviklingsvilkår, derfor må vi stå sammen. 

Breivik_André

André Breivik

Spesialpedagog og pedagogisk psykologisk rådgiver i Fredrikstad kommune

Jeg har siden 2003 jobbet med nevroutviklingsforstyrrelser innenfor både førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Jeg har vært med på å utvikle spesialpedagogiske tilbud til elever med ulike nevropsykiatriske utfordringer, og etter hvert jobbet mye med utredning av disse tilstandene.

De siste årene har jeg jobbet som spesialpedagog i Nevroteamet i Fylkesdekkende tjenester i Sykehuset Østfold. Her har jeg jobbet med kartlegging og utredning av barn med autismespektertilstander, og  bidratt i sammensatte og komplekse utredninger på barn i barneverninstitusjoner. Dette har medført flere nyttige erfaringer på hvordan man best bør møte svært sårbare og utsatte barn og unge. Jeg er opptatt av å finne løsninger slik at en kommer i hjelperposisjon til barn og unge som ikke klarer å nyttiggjøre seg av et ordinært tilbud i BUP.

I tillegg til det ovennevnte har jeg drevet med kompetanseutvikling i ulike deler av vår tjeneste og har erfaring som kursholder og veileder, både i spesialisthelsetjenesten, samt opp mot ulike kommuner og institusjoner rundt i Østfold. 

 

falsktsmil

Mathias Hildonen

Teamledende miljøterapeut i akutt barnevern Stendi As

Jeg er utdannet spesialpedagog (Universitetet i Oslo) og vernepleier (OsloMet), og har de siste årene jobbet som miljøterapeut innen akutt barnevern.

Jeg har et sterkt engasjement rundt utsatte og sårbare mennesker, særlig unge, og tror at gode og trygge rammer kan gi grobunn for god læring, mestring og utvikling. Gjennom mange års frivillig organisasjonsarbeid har jeg sett hvordan ungdom kan blomstre og utfolde seg når man legger forholdene til rette for dette.

I barnevernssammenheng har jeg sett hvordan barn og unges iboende ressurser og mestringsønsker kan utnyttes godt når tjenestene er fremoverlente, koordinerte og samarbeider godt. Dette er unntaksvis, og jeg tror det er et stort uutnyttet potensial i tjenestene rundt barn og ungdom i barnevernsinstitusjoner.