Tenketanken OMNIA ble stiftet høsten 2019, og har sitt utspring fra Ambulant Innsatsteam (2012-2019) ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk i Sykehuset Østfold. OMNIA består av fagpersoner fra et tverrfaglig team, alle med lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern barn og unge.

OMNIA er en tenketank som jobber for å finne nye og bedre løsninger for å gi bedre psykisk helsehjelp til særlig sårbare og utsatte barn. Gruppen har mye klinisk erfaring fra å jobbe med barn som har lang historikk i barnevern og/eller alvorlige vansker med atferd, vold, suicidalitet, skadelig seksualisert atferd etc.

Medlemmene i OMNIA drev i perioden 2016-2017 et innovasjonsprosjekt finansiert av BUFdir og Helsedir, hvor målsetningen var å yte bedre psykisk helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner. Flere var også foregangspersoner i å gi tilbud om utredning og behandling for unge med skadelig seksualisert atferd.

Vi er en ideologisk organisasjon som ønsker å være en aktør i samfunnsdebatten, og jobbe med å påvirke politikere og myndigheter slik at problematikken rundt disse sårbare barna blir belyst og slik at rammene de lever under kan bedres. Vi kan benyttes i rådgivning rundt hjelpebehovene til utsatte barn og som foredragsholdere.

På sikt har OMNIA som mål at alle barn og unge som lever i barnevernsinstitusjon skal ha et tilbud i psykisk helsevern. Vi har også som mål å fange opp utsatte barn gjennom tidlig og helhetlig innsats basert på et tverretatlig samarbeid mellom barnevernstjenesten og BUP, slik at alvorlig skjevutvikling i størst mulig grad kan unngås.